Saturday, September 25, 2010

Kirokom?

ShWabhabik bhabei shey klanto sharey tinsho ta juddhor porey

Sheykhane Hart Crane ek gochha paloker doley basha bNedhechhilo

Shukher binYash

Oi, mathaye gNethey achhish kYano? GTalk ei thak

Amake porjobekkhon kora oto-ta shoja holey boltam

tor ghore-o megh korechhey

Na korley shabdhan bani, korbey na, khora ashbey

Jey shohor tokey lota-e pata-e joriyechhey

Sheikhaney muchhey jaoa bhalo


Muchhey jaoa bhalo

Jaoa bhalo shukhey shantitey koutuhol-e

Majhhey-majhhey muchhey jaoa bhalo


Kintu aaro bhalo amar shada deoal-gulo

Sheykhaney protyoho ramdhonu photey.....


No comments: