Thursday, September 16, 2010

Taar Shortey


Shetubondhon chhondo-poton bhir bhir bhirakkar

Nirakar stobok-phooley stokbakYo awnorthok

O nortok, tumi ki tandob naachbey belphool-e?

Rail-pool-e gopon ostro-shostro shushojjito

ShWo-lojjito shoibalini-r shromon-shitol jol-chhobi

Bol kobi, tui ki chabuk chalatey parish?


E’bar phooler kachhey giye shudho-o

taaer phooTbar odhikar kaar shWarthey?

Tar shortey,

Ami purono rokto diye ekta notun bYatha eNke debo

No comments: