Sunday, August 15, 2010

Sheydin

Sheydin ghaat-e kono nouko bNadha chhilo na,
Ghumiye chhilo kshoyate khYapa chNad
Sheydin raasta kono alonkaar porey ni
Kuasha taar mukh lukiyechhilo goliir konaye

Sheydin shahorer gobheer kshoto-gulo ningrey
Uthhey ashchhilo ektana jhhNijhhir shabdho
Haoa-e bhashchhilo du’ekta gachher konkaal
JYamon brishti shuney andho pakhi-ra phirey ashey

Sheydin tumi bheeshon ekla chhiley
Joldhaka ba Murti nodiir mato
Kuriye paoa purono jhhinuk-gulo
Chhoriye rekhechhiley udashiin baganey


Sheydin ghaat-e kono nouko bNadha chhilo na,
Tumi chhiley,
Eka

Sheydin pothey kono rakhal-balok ashey ni
Ami eshechhilam,
Eka

No comments: