Thursday, August 5, 2010

Mithye-Kotha

Shara raat aguner mukh
Shara raat phaala phaala shukh

No comments: