Thursday, August 5, 2010

Lubdhok, ChNad Hoye

Tumi lubdhok chNad shejey eshechhiley
KNuo-r bhitorey porey geley eka
Benojol kopikol chNad unmukh
Obikol shei-motey aga-gora shukh, tumi lubdhok,
ChNad shejey eshechhiley, michhimichhi
pahar churoye
bhalobeshechhiley,
bhalobeshechhiley, hijibiji jol-chhobi shaap-er kholosh
bhalobeshechhiley, elochul buno-phool matir kolosh, bhalobeshechhiley,
khhapchhara dhheu hoye, bhalobeshechhiley
chabuker chumboney, bhalobeshechhiley
shamuker shondhaney, bhalobeshechhiley
bheeshon bhalobeshechhiley,
lubdhok,
lubdho bidushok, kruddho protarok,
chNad hoye, neel-machhi hoye, mithye hoye,aNdharmoni….

No comments: