Sunday, August 15, 2010

Joma-Khoroch

Shukher bhitor-e kichhu dukkho joma hoye achhey
Shukher bheeshon alo, dukkhora tai lukiye porey
Shukher bheeshon aagun, dukkhora tai kNukrey gYachhey

Raat gobheer hoye geley dukkho gulo mukh baraye
Haat bariye shoratey chaye bhultey chaoar porda ta
Raat gobheer hoye geley dukkho ra shob pothey naamey

Takhon jodi kashto hoy, amake deko nahoy?
Takhon jodi ekla laagey, ami hNattey raaji
Tomar shukhey amar kono dabi nei, dukkho holey esho
Dukkho holey mone rekho, ami kachhei thaki……

No comments: