Monday, November 8, 2010

khan pNachek kobita

Dilli-te boshey ekta payra-khop p.g. tey boshey kichhuta matal hoye lekha.... shombhoboto egulo bhoyaboho bhabey orthoboho hoye uthhte parey ni tai...)

No comments: