Tuesday, July 27, 2010

Shibi

Eto’ta raasta hNetey
jani na kothaye eshey pNouchhechhi,
Janmo-udashiin kono sroter
kachhey bujhhi
Kono ekta
odbhut gobheer godhuli’r gaye
koyekta aNchor
Koyekta khapchhara shonajhhuri,
koyekta bishonno mouchak….

……………………………………………………………………
………………………..

Chhilo, upaye chhilo,

Chhilo jeeboner abokash,
Neel-shada upotyoka…
Urey gechhi, bohu durey,
Dana’ra’o poth phirey chaye…

Tumi ki bolo ni?

Bojhho ni aleya bhul?
Ami eka roi
Eka porey roi
Jotil anko eNke…

……………………………………………………………………
…………………………

Jani na kisher khNojey

bali shoriyechhi eto’din…

Tot-rekha jurey jol-kada-bisrinkhol,

Juddhye raatrey koshto,
Koshto paatar bhNajey
Alo noy, abir noy, brishti-teshta’o noy
Gachh chai, aaro gachh, shobuj
snigdho aloron….

……………………………………………………………………
…………………………

Pakhi’ra-o chena shWadhinota-e phirey ashey

Manush-ta ekhono porey,
Tepantorer nesha-e,
Badur-jhhola Chhayapoth-e,
Megh-chNad-prodiip-er chiroporichito carnival-e….

……………………………………………………………………
…………………………

Asholey abeg noy, onubhuti noy,

Emon ki kono goheen upolobdhi
ba uchchwaron-o noy

Kobir ashol shombol holo

Aguner probol akorshon:
Purey jaoar aar puriye deoar
obaadh onabil nishthhurota….

……………………………………………………………………
………………..

No comments: