Thursday, July 22, 2010

Pujo Ashchhey?

Contact Lens

Bolechhiley alo jwoley megh nibhey geley

Shwopnera heshey jaye smito torutoley
Bolechhiley bhanga ghor jora laagey joley
Akashey holdey chhai aguner koley


Bolechhiley chNad ashey brishtir daakey

Mombati tuli hoye jolchhobi aNkey
Taara-der tim-tim-ey kuashar fNakey
Dukkho lukiye pheley jonaki-ra thakey

Bolechhiley udashiin ghurider thhNotey

Nibhey jaoa phulki-ra phool hoye photey
Jonguley jochhna-e praan jegey othhey
Herey jaoa kobita-ra lakho-lakho jotey…..


Onek kichhu-i toh bolechhiley,
Proshno hochchhey, ami shunechhilam ki?


..........................
..................................................................................................

Siren


Tirey shariboddho prohoriira

Chorey jegey achhey, gachhey andhokarey lukochuri
Andho prohoriira chokh dhar nYay
chNader kachh thekey,
manusher oshukh ekhono sharatey paarey ni nodii…

Okhaney ullekhjogyota paabey boley,

Aleya-e, buk-e kaada makha-makhi alo
Okhaney lonthhon dYakha-e, bari noy,
Bari theke beronor poth, okhaney klanti taaney

Ajosro nouko, ashonkhyo akankha….


Tirey shariboddho prohoriira,

Nodii-te najor-bondii manush…..

..........................
...................................................................................................

Kholosh


Shoriirer bairey bohu jayega-e kshoto-chinho,

Bhitorey andhokarer ghran
Boshey thaka, shanto protisruti niye,
Gobheer-e upekkhar teebrota

Eka thaktey ekhono bheeshon bhoy hoy

Bagan achhey, phool achhey, ekta cheshta achhey
Aar du’ek phNota teshta achhey,
Sheykhane-i shikor amake ashwosto korechhey……

Shudhu jetty-r pashey kaadaye purono launch-er kholata

ekhono mukh thubrey porey achhey,

Aar amar-o ko’ek ta kholosh chharano baki….


..........................
..................................................................................................

Choturthii


Koyekta daag porey achhey,

Daageder-o obhimaan achhey
Koyekta mummy amake dekhchhey
Mummy-ra o shobuj bhalobashey

Prokrito rohoshyo holo lukiye na thaka

Aguney pathorey neel, goponiyo rakha….

Jara banijye jaye tarao nabik…..


..........................
..................................................................................................

Heimdall


Koyekta shukno khor-kuto-e agun dhorachchhi,

shiit kombey. Eka thaka-e haar-kNapano thhanda
Abar bhirbhatta-r jwalonto furnace-e, gham-e
shanti-r shiit o khNujtey hoy majhhe-shajhhey

Eto onushondhan klantikor,

Janla-gulo-i besh bhalo bondhu….

Ekta houd dhNoyasha halogen

Bosti-r chhadey chNad uthhechhey
Aaro onek du’rey,
koyekta mohakash-er o’parey
Prithibiir dikey takiye achhey nirbashito goli…

Ekhon-o chaar-tolar kotor thekey obak hoye cheye achhi,

Ekdin pothey naambo
Shey’din aar obaak hobo na……

..........................
..................................................................................................

Kotor


Ekhono pordar araley tripti-ra haatchhani dYay

Ekhono kopal jurey kangal chNader alo….

Sheydin bheeshon teshta peyechhilo, ghumonor teshta

Bohudin ghumoi ni,
ghumono-r shwopney onek dhulo-bali jomey achhey
jegey thakar aaguney onek diner chitkaar

BNechey thaka maaney gupto-dhon nei jeneo

mati kopano
Bhalobasha maaney shei mati te-i brikkho-ropon…..

Shob jani, ami e-o jani jey

nodiir kono alonkaar laagey na,
srot-ei taar poripurnota

Tobu, eto kichhu jana shotweo,

Ami na-jana ta ke-i dinraat khNuje cholechhi

Nodii paar bhengey cholechhey….


..........................
..................................................................................................

Lukiye


Andhokaar amake bheeshon bhalobashchhey

Amakey lukiye rekhechhey guptochor der thekey,
Manusher chokhey bheeshon alo,
Tai jonaki-rai apon
Manusher kanthho-shwor teebro
JhhNijhhNi-ra-i onek beshii ghonishtho

Andhokaar amakey bheeshon bhalobashey

Andhokaar aphshosh dhekey dYay…..

..........................
..................................................................................................

Bibhinno Rongeen Shuto


Gobheer phNad pata achhey

mati-te, akashey,

Lukonor jayega kom,

Lukochuri-ta emni-tei bishakto khYala,
Aar ami-o shei kobey kon-kaaley
diary lekha chherey diyechhi….

Gobheer phNad pata achhey,

Gachhey, nodii-tey

Palanor upaye nei ekhon aar,

Mukho-mukhi dNarano-o bhiiti-prodo,
Chokh dhheke phYala ta anushthhanik,
Onekta mukhosh kholar mato

Jaara chhaya-e ot petey amake dekhchhey

Ami-o alor bhitor theke taader-kei dekhchhi.

Meye ta brishti dekhchhey

Brishti meye-ta ke dekhchhey

Mati theke manush dekhchhey airplane

Airplane theke manush dekhchhey mati

Gachh theke aagun dekhchhey srot

Nodii theke srot dekhchhey aagun….

Apatoto ami tai bibhinno rongeen shuto niye kheley cholechhi


..........................
..............................................................................

No comments: