Thursday, January 21, 2010

Bhuley Jaoa

Hoyto ba konodin eishob michhiler sheshey

PNouchhey giyechhi dekhi neel kono shomudrey eshey

Kimba urechhi bujhhi ghuri hoye megheder deshey

ChNad bujhhi ghum dYay, chhaya dYay, alo dYay heshey…..


Hoyto ba konodin anmona-uthhoner pashey

Rongeen latai haatey boba ek pheriola ashey

Bolechhey onek kichhui, bolbar kotha janey na shey

Tai bhindeshi pakhi hoye pakha mYaley akashey akashey


Tarpor ekdin ekraash chimneyr kalo kalo dhNoya

Giley nilo jato chhilo bhuley jaoa algochh chhNoya

Ekhaney bhishon bhiir, shari shari manusher mukh

Egiye cholar nesha, ekhaney juddho korar shukh


Raatghumey ashbey shey, hoyto ba chinbo na taakey –

Nodii hoye bheshey gYachhey jonakir agochhalo jhhNakey…..

Pakhi hoye urey gYachhey shwopner i bujhhi kono phNakey

Jaakey ami bhuley gechhi, bhuley gYachhey sheo toh amakey….

1 comment:

Samadrita said...

Perfect rhyme and rythm.And as usual woven with such genuine emotions...hats off! :)